Regulamin

Regulamin korzystania z usług

Mobilnego Gabinetu Dietetycznego

„DietActiv”

mgr Natalia Kalinowska

 

1

Informacje ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” na rzecz Pacjentów
(w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

 

2

Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest także na stronie internetowej Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” (www.dietactiv.com.pl).

Pacjent – każda osoba która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług.

Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” – działalność gospodarcza mgr Natalia Kalinowska z siedzibą w Grudziądzu, adres: 86-300 Grudziądz, ul. Daliowa 23, NIP: 8762466712 , REGON: 365911612.

 

3

Prawa i obowiązki pacjenta

 

 1. W czasie korzystania z usług Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” pacjent ma prawo do:

– świadczenia usług przez dietetyka o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie
z wymaganiami wiedzy medycznej,

– rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych;

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

– udzielanie rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia oraz trybu życia, a w szczególności na temat występujących jednostek chorobowych i niedomagań,

– przestrzeganie regulaminu porządkowego Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv”,

– posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

– przestrzeganie zaleceń przekazanych podczas konsultacji dietetycznej;

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela firmy mgr Natalii Kalinowskiej.
 2. Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 3. Właściciel Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” mgr Natalia Kalinowska ma prawo odmówić udzielania świadczeń pacjentowi, który narusza zapisy określone w niniejszym regulaminie.

 

4

Zasady płatności i regulowania należności za świadczone usługi

 

 1. Płatność za usługi świadczone przez Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” są uiszczane w gotówce w całej wysokości kwoty za cały program dietetyczny, tego samego dnia kalendarzowego, w którym miejsce miało świadczenie usługi zarówno w przypadku usługi jednorazowej, jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej określonej w cenniku usług firmy.
 2. W przypadku opłacenia programu dietetycznego, niezależnie od jego rodzaju, w terminie zgodnym z punktem 1., pacjent jest upoważniony do wykorzystania wszystkich elementów programu w terminach uzgodnionych za możliwe do zrealizowania przez obie strony.
 3. W przypadku konieczności odwołania umówionego spotkania będącego elementem programu dietetycznego istnieje możliwość przełożenia wizyty na inny termin ustalony przez obie strony, pod warunkiem zachowania min. 12 godzinnego wyprzedzenia odwoływanej wizyty. W przeciwnym wypadku umówione spotkanie przepada. Właściciel gabinetu mgr Natalia Kalinowska może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi)
  w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.
 4. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana z winy mgr Natalii Kalinowskiej. W takim przypadku ustalony zostanie nowy, najbliższy termin wizyty.
 5. Spóźnienie się na ustaloną wizytę nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji jeśli czas spóźnienia nie przekracza 30 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut wizytę uznaje się za odwołaną bez wymaganego 12 – godzinnego wyprzedzenia i wiąże się ze stratą tej wizyty rozumianej jako element programu.
 6. W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego, niezależnie od jego rodzaju, po jego rozpoczęciu, a więc po odbyciu pierwszej wizyty, pacjent upoważniony jest do otrzymania zwrotu 30% ustalonej cennikiem kwoty. Zasada ta wynika z nierównomiernego rozłożenia kosztów oraz pracy związanych z realizacją usługi, koniecznych do poniesienia kosztów na pierwszym spotkaniu i na kolejnych – pierwsze spotkanie obejmuje bowiem przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i lekarskiego, dokonanie analizy biochemicznej krwi (na życzenie pacjenta), przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych, dyskusję na temat preferencji żywieniowych pacjenta. Stąd pierwsza wizyta wraz z pierwszą 14-dniową dietą stanowi 70% wartości programu. Zasada ta jest ważna tylko wówczas gdy otrzymane elementy programu nie odbiegają w sposób rażący od opisanych i przedstawionych w ofercie elementów zakupionego programu.

 

5

Zasady reklamacji

 

 1. Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv”, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

 

6

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv”. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
 2. Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” udostępnia dokumentację medyczną:

– Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 

7

Postanowienia końcowe

 

 1. Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu terapeutycznego lub stosowania diety przez osoby postronne, siły wyższej, bądź też
  w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi.
 2. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv”.
 3. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta podczas wizyty Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv”, personel ma prawo przerwać świadczenie usługi. W takiej sytuacji Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
 4. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” ma prawo do złożenia pisemnej skargi do właściciela firmy mgr Natalii Kalinowskiej.
 5. Mobilny Gabinet Dietetyczny „DietActiv” mgr Natalia Kalinowska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników
  w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.dietactiv.com.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv” przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.
 7. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby Mobilnego Gabinetu Dietetycznego „DietActiv”.
 8. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem uchwalenia.